ABK-Net


ABK-Net is a union that handles the internet of ABK Kollegium. The interests of the union is handled by its committee, which consists of residents from the kollegium. The daily operation is handled by the system administrators, who can be contacted if problems arise. This website is handled by the webmasters.

Contact

You can contact the sys-admins and webmasters on: sysadm@abk-aalborg.dk

You can also contact us on facebook, by clicking the messenger button:

Message Us

Committee

Currently, the committee consists of:

Name Apartment Number Role
Simon Kallehauge 76 Chairman
Post not in use X Vice charman
Erik Smedegaard 1 Treasurer
Mathias Andresen 61 Sysadmin
Heine Jensen 89 Sysadmin
Victor Büttner 126 Sysadmin
René Dam Marcker 133 Sysadmin
Lauri Leemet 197 Board Member

Rules of Conduct

Currently, the rules of conduct are only in Danish:

§1

Foreningens navn er ABK-NET.

§2

Formålet er at pleje interesser for brugerne af kollegiets edb-faciliteter, således at disse får størst muligt udbytte og glæde af kollegiets edb-faciliteter.

§3

Foreningen har begrænset ansvar. Bestyrelsen og tilhørende grupper, hæfter kun med den i foreningen bestående formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer og grupper kan hæfte personligt, og kan ikke drages til ansvar i øvrigt.

  • stk 1. Kun foreningens formand og kasserer har rettigheder til at debitere foreningens konto.

Generalforsamlingen

§4

Generalforsamlingen er øverste organ. Beslutninger vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte

§5

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på en af bestyrelsen fastlagt dato. Generalforsamlingen skal indkaldes af foreningens formand eller af et af denne udvalgt medlem med fjorten dages varsel. Indlevering af supplerende punkter skal ske senest 2 dage før til formanden.

§6

Generalforsamlingen skal vælge bestyrelsen, som konstituerer sig selv.

Bestyrelsen skal bestå af:

  • en formand
  • en næstformand
  • en kasserer
  • mindst 2 menige medlemmer, højst 4, dog således at antallet af medlemmer i bestyrelsen altid er ulige.

§7

Generalforsamlingen skal fastsætte størrelsen af medlemskontingentet.

§8

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker dette.

§9

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers flertal på en lovligt indkaldt generalforsamling. Vedtægtsændringerne er gældende fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

Brugernes rettigheder/betingelser for medlemskab samt Anvendelse af udstyr

§10

Alle brugere af kollegiets edb-faciliteter skal være medlem af foreningen og overholde foreningens vedtægter og øvrige regler.

§11

Brugeren er økonomisk ansvarlig for skader forvoldt af denne på nettet og tilhørende installationer.

§12

Medlemmer er ansvarlige for det udstyr der koblet på netværket i deres navn. Hvis der tilkobles trådløst udstyr, er det et krav fra foreningen, at dette sikres i nødvendig grad, således dette beskyttes mod uautoriseret brug. Foreningen hæfter ikke for skader på brugerens udstyr.

§13

Medlemmerne har ret til at bruge edb-installationerne i det omfang, det fastlægges af bestyrelsen.

§14

Såfremt der opdages processer, programmer eller filer, der udgør en sikkerhedsrisiko (f.eks. virus), skal dette straks meddeles systemadministratorerne.

§15

Det er ikke tilladt at tilegne sig andre brugeres ressourcer og/eller password samt udøve hærværk på nettet.

§16

Piratsoftware er ikke tilladt på netværket. Overtrædelse af ovenstående kan medføre eksklusion af foreningen og kan medføre politianmeldelse. Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer, og striden ikke kan bilægges ved forhandlinger, kan sagen ikke indbringes for domstole, men skal afgøres ved voldgift. Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem to medlemmer af foreningen angående spørgsmål, der vedrører deres stilling som medlemmer af foreningen. Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en, samt af en opmand, der vælges af voldgiftsmændene. Kan disse ikke enes om valget af opmand udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvor foreningen har hjemsted. For sagens behandling gælder reglerne i lov om voldgift, nr. 181 af 24. maj 1972, eller eventuelle af Folketinget vedtagne erstattende love.

Betaling

§17

Betaling bliver automatisk trukket over huslejen for alle beboere månedligt.

Udmeldelse

§18

Udmeldelse kan ikke ske individuelt, da der lavet en aftale om at alle beboere betaler over huslejen.

  • stk 1. Kollektiv udmeldelse skal ske med minimum tre måneders varsel og i samarbejde med Beboerrådet eller Bestyrelsen for kollegiet.

Bestyrelsens ansvar

§19

Indkaldelse til bestyrelsesmøde samt referat herfra skal annonceres på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af foreningens formand.

§20

Bestyrelsesmøde afholdes som fastsat på tidligere bestyrelsesmøde, eller såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Foreningens formand kan fastsætte mødetidspunktet på baggrund af en vurdering af emnet/årsagen til ønsket om bestyrelsesmøde.

§21

Bestyrelsen kan selv supplere sig med indtil to medlemmer, dog ikke således at begrænsninger af §6 overtrædes. Skal der suppleres med flere skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

§22

Ved overtrædelse af vedtægterne afgør bestyrelsen eventuelle sanktioner. Ved overtrædelse af vedtægterne af bestyrelsesmedlemmer afgør en ekstraordinær generalforsamling sanktionen.

§23

Det er bestyrelsens ansvar at vælge minimum to systemadministratorer og minimum én webmaster, som står til ansvar overfor bestyrelsen. De valgte systemadministratorer og webansvarlige har derudover også mulighed for at indgå, i bestyrelsen og dermed varetage en eller flere af bestyrelsens poster, dog ikke således at begrænsninger af §6 overtrædes.

§24

Bestyrelsen kan fastsætte brugerbetaling og foretage indkøb ud fra specifikke behov, dog inden for de rammer som måtte være vedtaget på generalforsamlingen.

Systemadministratorerne

§25

Al teknisk installation og vedligeholdelse vedrørende kollegiets edb-faciliteter må kun foretages af systemadministratorerne, eller efter aftale med disse.

§26

Daglig drift og systemvedligeholdelse varetages af systemadministratorerne og driftsgruppen jf. §27.

§27

Systemadministratorerne kan til enhver tid foretage indgreb for at sikre systemets sikkerhed. Hvis sådanne indgreb påvirker brugerne eller brugernes anvendelse af systemet, eller hvis indgreb omfatter gennemgang af brugeres personlige filer, skal sådanne indgreb rapporteres til førstkommende bestyrelsesmøde.

Webmastergruppen

§28

Webmastergruppen består af minimum et menigt medlem af foreningen under ledelse af bestyrelsen og står dermed til ansvar overfor denne.

§29

Webmastergruppen vedligeholder foreningens hjemmeside.