Maintenance Rules


Currently, the maintanance rules are only in Danish.

Vedligeholdelsesreglementet beskriver hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig. Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde, hvordan er boligen når du flytter ind, samt hvordan regler er for fraflytning.

Ved indflytning

 • Lejligheden fremstår ny istandsat og rengjort ved overtagelse.
 • Lofter fremtræder som nymalede.
 • Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.
 • Fodlister og gerigter kan have ridser og hakker.
 • Gulve: vinylstokke er standardbelægning. Evt. slitage må accepteres.
 • Bordplader er hele, uden revner, væsentlige huller eller skrammer. Skjolder og enkelte ridser kan forekomme.
 • Beslag på inventar, samt el-afbrydere vil være intakte og rengjorte.
 • Komfur og køleskab vil være rengjort og i brugbar stand.
 • Sanitet er rengjort og uden revner og afskallinger mm.
 • Ventilationsventilen er rengjort.
 • Nøgler til lejligheden udleveres hos servicelederen efter aftale (Telefon nummer: 98 14 48 09)
 • I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejer et indflytningssyn, hvor boligens vedligeholdelsesstand vurderes. Kopi af indflytningsrapport sendes til lejer.

Eventuelle mangler skal skriftligt meddeles varmemesteren senest 14 dage efter lejlighedens overtagelse. Manglerne vil ellers komme ved fraflytning og derved blive pålagt den seneste beboer.

Mens du bor her

 • I lejetiden er beboeren pligtig til at vedligeholde lejlighedens vægge og lofter. Hvor ofte du vil foretage istandsættelse af ovennævnte afhænger naturligvis af dig selv. Dog skal istandsættelse foretages håndværksmæssigt korrekt. Vær i øvrigt opmærksom på at forsømmelser kan medføre betydelige udgifter ved fraflytning. Hvis du vil begrænse disse udgifter bedes du være opmærksom på følgende:
  • Såfremt der ønskes ændringer af lejligheden eller større fornyelser, skal kollegiets godkendelse indhentes skriftligt.
  • Lofter og vægge er malet med plasticmaling – og det må frarådes at benytte andre materialer. Standard maling kan med fordel købes hos servicelederen.
  • Farver: Vægmaling skal være lys grå (S1002-Y – glans 7). Loftmaling skal være hvid (glans 2).
  • Hvis man bruger træværket til opslag gøres der opmærksom på, at dette kan medføre udgifter til reparation og maling ved fraflytning.
  • Bordplader må ikke anvendes som skærebræt
  • Ligeledes må mad heller ikke tilberedes direkte på kogepladerne.
  • Pakninger på vandhaner mm. – kontakt servicelederen ved utætheder.

Når du flytter 

 • Beboeren kan opsige lejemålet med 6 ugers varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opsigelsen skal afgives skriftlig til AKU-Aalborg.
 • Fraflytter indkaldeles skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel.
 • Syn af lejligheden finder sted på det aftalte sted og tidspunkt, under forudsætning af, at lejligheden er ryddet og rengjort og at samtlige nøgler og vaskebrik er afleveret til servicelederen.
 • Ved syn deltager servicelederen og fraflytter. Der foretages en gennemgang af lejligheden og der anføres i synsrapport, hvad der skal istandsættes.
 • Istandsættelse ved fraflytning: Fraflytteren skal aflevere boligen i samme stand som den er modtaget jf. lejelovens bestemmelser. Såfremt lejligheden ikke er normal vedligeholdt på grund af manglende eller forkert vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd, betaler fraflytter den merudgift, der derved fremkommer i henhold til synsrapporten.
 • Hvis lofter og vægge er malet i anden farve end de var ved indflytning, skal de tilbageføres til standardfarven for fraflytters regning. Standard maling kan med fordel købes hos servicelederen. Farver: Vægmaling skal være lys grå (S1002-Y – glans 7). Loftmaling skal være hvid (glans 2).
 • Ved fraflytning foretages følgende istandsættelse for fraflytters regning:
  • Opmaling af lofter.
  • Afvaskning af paneler og listelofter.
  • Afvaskning og reparation af træværk og oprindelig malede vægge såfremt dette har været misligholdt.
  • Maling af vægge til standardfarve.
  • Rengøring af bolig efter håndværkere.
  • Andre nødvendige reparationer.
 • Reparation og evt. udskiftning af skabe og lignende, hvor disse er beskadiget eller misligholdt sker for fraflytters regning.
 • Såfremt gulve er misligholdte betales reparation eller udskiftning af fraflytter.
 • I tilfælde, hvor der konstateres skæremærker, revner, huller eller lignende i bordplader, vil bordpladen kunne kræves udskiftet for fraflytters regning.
 • Beslag på inventar og el-afbrydere skal være intakte og renset for maling etc.
 • Forekommer der borehuller i fliser eller vægbeklædning, kan disse forlanges udskiftet – eventuelle mærkater skal fjernes for fraflytters regning.
 • Kogeplader og køleskab skal være rengjort og i brugbar stand. Eventuelle mangler og skader på inventar, bokse og lignende skal erstattes af fraflytter.
 • Udskiftning og/eller reparation af toiletsæder, defekte spejle, ituslåede håndvaske, cisterner og toiletkummer erstattes af fraflytter.
 • Rensning af ventilationsventiler skal foretages af fraflytter eller for fraflytters regning.
 • Istandsættelse ved fraflytning sker på kollegiets foranledning.
 • Fraflytter skal aflevere både nøgler og vaskebrik ved fraflytning ellers vil fraflytter blive opkrævet for omstilling af cylinder samt evt. manglende nøgler.
 • Ved lejligheder med haveadgang er denne omfattet af almen vedligeholdelse og manglende vedligehold kan pålignes fraflytter.

Daglig drift 

 • Funktionsfejl ved køleskabe eller kogeplader – anmeldes til servicelederen og udbedres på kollegiets regning.
 • Utætheder ved cisterne og varmeinstallationer – anmeldes til servicelederen og udbedres på kollegiets regning.
 • Rensning af stoppet afløb – henvendelse til servicelederen
 • Gulvafløb i bad renses af beboeren
 • Vinduer, døre, skabe og radiatorer mm: Den almindelige vedligeholdelse bliver udført af kollegiet.
 • Skader sket ved uheld mht. ituslået ruder eller sanitet betales af kollegiets forsikring.
 • Vandskader i bygningen som følge af fejl ved installationer, f.eks. sprængt radiator eller rør – betales af kollegiets forsikring.
 • Antennestik – her er gratis opkobling til en af de tre pakker der tilbydes af antenneforeningen, pris og pakke vælges og betales af beboeren.
 • Håndvaske, WC-skåle, brusere og cisterner udskiftes på grund af almen slid på kollegiets regning.
 • Køkkenbordsplader udskiftes på kollegiets regning ved ældning og slid.

Opstår der andre forhold der ønskes belyst bedes du henvende dig til Varmemester eller boligkontor. Kollegiet er en selvstændig økonomisk enhed, alle fælles udgifter dækkes kollektivt over huslejen. Ønskes der klarhed over økonomien så fås budgettet to gange årligt og vedtages på beboermøderne. Er der andre spørgsmål så er varmemesteren behjælpelig med at besvare disse.