Regulations / House Rules


The regulation rules are currently only in Danish.

§ 1. Husorden

Husorden for Arbejderbevægelsens Kollegium udformes af beboerrådet og vedtages på generalforsamlingen samt godkendes af kollegiets bestyrelse.

§ 2. Naboforhold

Vis hensyn til medbeboerne på kollegiet, der bor mange, og vi skal alle kunne være her.

§ 3. Støj

Der skal være ro efter kl. 24. Musik bør på alle tidspunkter spilles i et moderat lydniveau. Der må kun bores i væggen i tidsrummet kl. 09-19.

§ 4 Anvendelse af fællesarealer og faciliteter.

Beboerrådet udformer og vedtager vedtægter for brug af fællesarealer og faciliteter. Se opslagstavler og kollegiets hjemmeside. Der henvises bl.a. til regelsæt for:

  • Fælleshus
  • Stillerum
  • Sauna
  • Motionsrum
  • Depotrum
  • Kollegiehaver
  • Affaldshåndtering
  • Gæsteværelser

Stk. 1. Gangarealer

Af hensyn til brandfare må der ikke henstilles ting på gangarealer (ej heller vasketøj). Der må ikke afholdes fest på selve gangene.

Stk. 2. Fællesstøvsugere

Støvsugere skal straks efter brug afleveres tilbage i skabet på gangen. Fyldte støvsugerposer skal smides i container i affaldsrum. Hvis beboeren tager sidste støvsugerpose, er denne ansvarlig for at hente nye poser hos varmemesteren.

Stk. 3. Vaskeri

Må kun benyttes af voksne beboere (over 16 år) Vaskeriet er lukket mandag kl. 07-10, pga. rengøring, og vasketøj skal derfor fjernes inden mandag morgen. Anvisninger for brug af vaskemaskiner, tørretumblere mv. skal følges.

Stk. 4. Cykler

Cykler skal placeres i cykelkældre, garage eller i de udendørs cykelstativer, cykler placeret på andre arealer fjernes. Hver beboer må maximalt opbevare én cykel i cykelkælderen under blokkene. Øvrige cykler henvises til garagen eller de udendørs cykelstativer. I cykelrum hvor der er ophængningskroge, skal disse benyttes (øvrige henvises til garagen). Arealer til cykelparkering må ikke benyttes til andre formål.

Stk. 5. Depotrum

Depot må benyttes af alle beboere i begrænset omfang til opbevaring af alm. indbo. Alle genstande skal være markeret med dato, navn og lejlighedsnummer.

Stk. 6. Kollegiets fælles udstyr

Udstyr der kan lånes på kollegiet, er kollegiets ejendom. Alle beboere kan låne udstyret hos ansvarshavende eller varmemesteren. Se liste over udstyr, der kan lånes på kollegiets hjemmeside. Udlånt udstyr skal afleveres tilbage i samme stand som ved modtagelsen.

Stk. 7. Parkering af motorkøretøjer

Biler og motorkøretøjer skal parkeres på parkeringspladser Vejene øst og nord for kollegiet er brandveje og må ikke benyttes til parkering.

Stk. 8. Garagen

Værkstedet må kun benyttes af voksne beboere over 16 år. Værkstedet og garagen efterlades som modtaget, efterladte dele/genstande vil blive fjernet uden ansvar. Cykler må kun parkeres i området med cykelstativer. Motorcykler og knallerter må kun parkeres i området uden cykelstativer.

§ 5. Husdyr

Der må ikke holdes husdyr på kollegiet. Stuekultur, dvs. fugle, fisk og lign. er ikke husdyr.

Stk. 1. Besøgsdyr/Besøg af husdyr

Besøgsdyr er tilladt i perioder af maksimalt 24 timers varighed og besøg af husdyr må ske maksimalt én gang per måned. Besøgsdyr må ikke være til gene, eller på nogen måde være truende for kollegiets øvrige beboere, i disse tilfælde påkalder beboerrådet sig ret til øjeblikkelig fjernelse.

§ 6. Indgang og terrasse ved parterrelejligheder

Foran parterrelejlighederne skal arealerne holdes rene og fri for skrald og affald. De pågældende beboere har ansvar for snerydning foran deres lejligheder.

§ 7. Rygning

Rygning er ikke tilladt på kollegiets indendørs fællesarealer, herunder gange, kældre, gæsteværelser og fælleshus. Det er ej heller tilladt at aske og smide cigaretskodder ud af vinduer.

§ 8. Klager over overtrædelser af husordenen

Stridigheder skal forsøges løst parterne imellem uden tredjepersons medvirken.

  • Beboerrådet behandler kun skriftlige klager, som ikke kan løses parterne imellem.
  • Beboerrådet tager herefter stilling til det videre forløb af sagen ved først kommende beboerrådsmøde.

§ 9. Sanktioner

Grove og/eller gentagne overtrædelser af husorden kan medføre opsigelse af lejemålet.